+31 (0) 512 33 44 44 dp@stertil.nl

Privacy Statement Stertil Group

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de diverse bedrijven binnen de Stertil Group van u verzamelen en hoe en waarvoor die gegevens gebruikt worden. Daarnaast vindt u informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en eventueel aan wie en met welk doel deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld.

SCOPE VAN DIT PRIVACY STATEMENT
Onder de werking van dit privacy statement vallen de volgende dochterbedrijven van Stertil Group BV:

 Nederland:

 • Stertil Group BV;
 • Stertil BV;
 • Stokvis Service BV;
 • Stokvis Equipment (Nederland) BV;
 • Stertil-A.T.N. BV;
 • Stertil Eastern Trading BV.

 Verenigd Koninkrijk

 • Stertil UK Ltd.

 Frankrijk

 • Stertil-Equip’VI S.A.S.
 • Stertil Dockproducts S.à r.l

 Duitsland

 • Nussbaum Automotive Lifts GmbH
 • Stertil Verladetechnik GmbH

 Polen

 • Stertil Koni Polska Sp. Z.o.o.

De hierboven genoemde entiteiten worden hierna in gemeenschappelijke zin aangeduid als ‘Stertil’.

DOELEINDEN VOOR VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Stertil verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld het in- en verkopen van producten en goederen en het bieden van service en onderhoud);
 • Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • Het uitvoeren van analyses;
 • Het toesturen van nieuws(brieven) via e-mail;
 • Het voeren van salarisadministraties en registraties op het gebied van personeelsbeheer;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn en gebruiken de gegevens alleen voor het betreffende doeleinde.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u hiervoor toestemming geeft, wanneer dit nodig is om een overeenkomst na te komen of wanneer dit een wettelijke verplichting is. Wij vragen alleen gegevens die wij nodig hebben om het beoogde doel te dienen.

Als de verwerking een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is voor het leveren van een door u gewenste dienst of product en u gaat niet akkoord met het delen van de betreffende persoonsgegevens, dan kunnen wij afzien van levering van deze dienst of van dit product.

WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN
Stertil zal uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover Stertil gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie, zal Stertil alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.
Stertil werkt samen met derde partijen die fungeren als zogenaamde 'verwerkers' (bijvoorbeeld salarisverwerkers, hosting-dienstverleners). Met deze partijen heeft Stertil indien nodig verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin nadere afspraken over de gegevensverwerking zijn opgenomen.

BEWAARTERMIJN & BEVEILIGING
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichting.

Stertil doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Voor het geval zich een beveiligingsincident of datalek voordoet hebben wij een procedure opgesteld om zo snel mogelijk de benodigde maatregelen te treffen om de schade zo veel mogelijk te beperken en de betrokkenen, indien nodig, te informeren.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN DEZE BEHEREN
U heeft recht op inzage, wijziging en het wissen van uw gegevens mits voldaan wordt aan wettelijke vereisten voor Stertil zoals bewaarverplichtingen. Daarnaast heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 • De functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert;
 • De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te kunnen meten en worden geplaatst door Google Analytics.

De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven.

WIJZIGING STATEMENT
Wij kunnen ons Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen. U vindt altijd de meest recente versie op onze website(s).

VRAGEN & CONTACT
Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot ons privacy beleid kunt u sturen naar Stertil via het emailadres: privacy@stertil.nl of naar:

Stertil Group BV
Westkern 3
9288 CA Kootstertille
Nederland